Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Krav og signaler fra Kunnskapsdepartementet

I tillegg til å følge lovverket, stiller Kunnskapsdepartementet med jevne mellom krav om universell utforming til lærestedene. Dette skjer gjennom tildelingsbreve, i dialogen med utdanningsinstitusjonene eller gjennom Universell. Hvilke krav gjelder i dag?

Handlingsplan for universell utforming av læringsmiljø

Kunnskapsdepartementet har helt siden 1999 krevd at høyere utdanningsinstitusjoner utarbeider handlingsplaner for et godt læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser, og kravet gjelder fortsatt. Fra 2011 skulle disse inkludere tiltak knyttet til universell utforming av læringsmiljøet:

Institusjonene skal ha utarbeidet handlingsplaner for godt læringsmiljø for studenter
med funksjonsnedsettelser. Institusjonenes planer skal blant annet ha tiltak som er knyttet til et universelt utformet læringsmiljø, jf universitets og høyskoleloven § 4-3. Dette betyr at læringsmiljøet er slik at studenter som er kvalifiserte kan få opptak til og utbytte av utdanningen uavhengig av funksjonsnivå og med minst mulig bruk av særløsninger.

Universell bistår mange læresteder med å fylle disse planene med realisme og gjennomførbare planer. Kravet om handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne har eksistert siden 1999, men fra 2011 kom det konkrete krav om plan for et universelt utformet læringsmiljø.

Kravet ble gjentatt i 2015 i dialogen mellom departementet og institusjonene. Her heter det at:

Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet understreker institusjonenes ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Dette er en del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov. Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det.

Legg spesielt merke til at departementet ser et inkluderende læringsmijø som en viktig del av institusjonenes arbeid med studiekvalitet, og at studentene skal få kvalitessikretde tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov. Dette krever innsats av institusjonene.